PROJEKTY UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn.

Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z obszaru LGD stowarzyszenia Mrogi poprzez organizację zajęć w ramach marki azrobot – PROW 2014-2020 00451-6935-UM0510620/17

mająca na celu

Stworzenie i budowanie marki AZROBOT oraz wyposażenie w wymagany sprzęt informatyczny i zestawy do nauki robotyki.

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:

Działanie 19 LEADER

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020