REGULAMIN UCZESTNICTWA DZIECKA W WARSZTATACH

 1. Organizatorem warsztatów jest Łódzka Szkoła Robotyki azROBOT z siedzibą w Brzezinach, działająca w ramach Instytut Rozwoju Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. 95-060 Brzeziny, ul. Lasockich 34a, NIP 8331401949 [dalej zwana Spółką].
 2. Udział dziecka w warsztatach jest możliwy po dostarczenia do organizatora podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka wypełnionej deklaracji;
 3. Płatności dokonywane są na koniec każdego miesiąca rachunek bankowy organizatora: 95 2530 0008 2059 1032 1863 0001 w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miejsce odbywania warsztatów;
 4. Po otrzymaniu płatności organizator na prośbę rodzica/opiekuna prawnego dziecka wystawi rachunek i przekaże go odbiorcy podczas kolejnych warsztatów. Dane do rachunku: /imię i nazwisko lub nazwę instytucji/ numer NIP lub PESEL/ pełny adres/ prosimy o przesłanie na adres e-mail: biuro@azrobot.pl w tytule maila wpisując faktura i imię i nazwisko dziecka.
 5. Podpisanie deklaracji lub wpłacenie należności jest równoważne z zarezerwowaniem przez organizatora miejsca na warsztatach dla osoby zgłoszonej oraz akceptacją warunków udziału w zajęciach.
 6. Rodzic/opiekun prawny dziecka może zrezygnować z udziału w warsztatach zgłoszonego dziecka wysyłając do organizatora informację na adres e-mail: biuro@azrobot.pl, podając  w tytule rezygnacja i imię i nazwisko dziecka, lub dzwoniąc na telefon kontaktowy.
 7. Organizator nie dokonuje zwrotów należności za udział w warsztatach lub pojedynczych zajęciach, w przypadku, gdy uczestnik nie jest na nich obecny. 
 8. W przypadku niewystarczającej ilości uczestników biorących udział w warsztatach, organizator może je odwołać, nie później jednak niż 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
 9. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż rodzic/opiekun prawny został poinformowany, że prawa autorskie do programów, gier, zabaw oraz lekcji edukacyjnych  są własnością intelektualną Spółki i nie mogą być wykorzystywane/udostępniane bez jej zgody.
 10. Zgłoszenie dziecka na zajęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku uczęszczającego na zajęcia dziecka do celów informacyjno – promocyjnych, czyli promowanie zajęć prowadzonych przez Łódzka Szkołę Robotyki azROBOT, m.in.: www.azrobot.pl oraz w portalach społecznościowych marki azROBOT. Jeżeli rodzic/opiekun prawny dziecka nie wyraża zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika prosimy o przesłanie informacji na adres biuro@azrobot.pl w tytule wpisując wizerunek i imię i nazwisko dziecka.
 11. W razie niestosownego zachowania dziecka uczestniczącego w zajęciach, edukator może podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka na świetlicę szkolną/przedszkolną oraz stosownym wpisie  w dzienniku zajęć. Rodzice/opiekunowie dziecka są każdorazowo powiadomieni o zaistniałej sytuacji przez edukatora lub sekretariat szkoły/przedszkola. Nie zwracana jest płatność  za zajęcia, w których z własnej winy dziecko nie uczestniczyło.
 12. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 13. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo wydalenia uczestnika warsztatów z zajęć bez podania przyczyny.
 15. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej www.azrobot.pl/rodo, administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o., kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: rodo@cyfrowy.org.

PÓŁKOLONIE 2019

WARSZTATY Z ROBOTYKI PRZEZ 5 DNI

ZAPISZ SWOJE DZIECKO JUŻ DZIŚ

TEL. 570 224 180

CZYTAJ WIĘCEJ…

Powered by WordPress Popup