REGULAMIN

REGULAMIN UCZESTNICTWA DZIECKA W WARSZTATACH

 1. Organizatorem warsztatów jest Łódzka Szkoła Robotyki azROBOT z siedzibą w Brzezinach, działająca w ramach Towarzystwa Cyfrowej Edukacji, 95-060 Brzeziny, Paprotnia 67a.
 2. Udział dziecka w warsztatach jest możliwy po dostarczeniu do organizatora podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka wypełnionej deklaracji. Podpisanie deklaracji jest równoważne z zarezerwowaniem przez organizatora miejsca na warsztatach dla osoby zgłoszonej oraz akceptacją warunków udziału w zajęciach.
 3. Płatności dokonywane są do 10 dnia kolejnego miesiąca na rachunek bankowy organizatora:
  51 1870 1045 2083 1055 9240 0001 w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miejsce odbywania warsztatów.
 4. Opłaty za zajęcia dotyczą jedynie zajęć, na których dziecko jest obecne, według następujących stawek:

- zajęcia 30 min – 15 zł/warsztat,

- zajęcia 45 min – 20 zł/warsztat,

- zajęcia 90 min – 40 zł/warsztat.

 • Po otrzymaniu płatności organizator na prośbę rodzica/opiekuna prawnego dziecka wystawi rachunek i przekaże go odbiorcy podczas kolejnych warsztatów lub wyśle na wskazany adres e-mail. Dane do rachunku: /imię i nazwisko lub nazwę instytucji/ numer NIP (jeśli dotyczy) pełny adres/ prosimy o przesłanie na adres e-mail: biuro@azrobot.pl w tytule maila wpisując faktura i imię i nazwisko dziecka.
 • W przypadku braku terminowej płatności za zajęcia organizator może zawiesić uczestnictwo dziecka w warsztatach do czasu uregulowania należności.
 • Rodzic/opiekun prawny dziecka może zrezygnować z udziału w warsztatach zgłoszonego dziecka wysyłając do organizatora informację na adres e-mail: biuro@azrobot.pl, podając  w tytule rezygnacja i imię i nazwisko dziecka, lub dzwoniąc na telefon kontaktowy. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia z uiszczenia opłat za zajęcia w których dziecko uczestniczyło.
 • W przypadku niewystarczającej ilości uczestników biorących udział w warsztatach, organizator może je odwołać, nie później jednak niż 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
 • Rozpoczęcie warsztatów w placówce następuje po zrekrutowaniu minimum 10 uczestników zajęć.
  O rozpoczęciu warsztatów uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie przez organizatora lub za pośrednictwem placówki, w której odbywać się będą warsztaty.
 • Podpisanie deklaracji jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż rodzic/opiekun prawny został poinformowany, że prawa autorskie do programów, gier, zabaw oraz lekcji edukacyjnych  są własnością intelektualną Towarzystwa i nie mogą być wykorzystywane/udostępniane bez jego zgody.
 • Zgłoszenie dziecka na zajęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku uczęszczającego na zajęcia dziecka do celów informacyjno – promocyjnych, czyli promowanie zajęć prowadzonych przez Łódzką Szkołę Robotyki azROBOT, m.in.: www.azrobot.pl oraz w portalach społecznościowych marki azROBOT. Jeżeli rodzic/opiekun prawny dziecka nie wyraża zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika prosimy o przesłanie informacji na adres biuro@azrobot.pl w tytule wpisując wizerunek i imię i nazwisko dziecka.
 • W razie niestosownego zachowania dziecka uczestniczącego w zajęciach, edukator może podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka na świetlicę szkolną/przedszkolną oraz stosownym wpisie  w dzienniku zajęć. Rodzice/opiekunowie dziecka są każdorazowo powiadomieni o zaistniałej sytuacji przez edukatora lub sekretariat szkoły/przedszkola.
 • W przypadku, gdy dziecko nie stosuje się do poleceń instruktora, jest agresywne oraz przeszkadza innym uczestnikom warsztatów i swoim zachowaniem uniemożliwia prowadzenie warsztatów, Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników warsztatów.
 • Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 • Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.
 • W warsztatach może uczestniczyć jedynie dziecko zdrowe oraz to, które nie przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji domowej.
 • W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych w placówce, organizator poinformuje rodzica/ opiekuna prawnego o możliwości kontynuowania kursu w formie online oraz zaproponuje terminy warsztatów.
 • Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej www.azrobot.pl/rodo, administratorem danych osobowych jest Prezes Towarzystwa Cyfrowej Edukacji, kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: rodo@cyfrowy.org.